Adatkezelési tájékoztató

utolsó módosítás: 2021.06.12.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési irányelvek

2. Adatkezelő adatai

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1Weboldalon történő üzletkeresés

3.2 Viszonteladói regisztráció

3.3 Kapcsolat oldal, “Üzenj nekünk!”

3.4 Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Pinterest…)

3.5 Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)

3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés

3.7 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

3.8 E-mail kommunikáció

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

4.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

4.2 Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

5.3 Helyesbítés joga

5.4 Törléshez való jog

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.6 Adathordozáshoz való jog

5.7 Tiltakozás joga

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

5.9 Visszavonás joga

5.10 Bírósághoz fordulás joga

5.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

7. Egyéb rendelkezések

1. Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési irányelvek

A www.origami-bikini.hu domain néven üzemelő webáruház adatait az ORIGAMI BIKINI Kft. (továbbiakban Adatkezelő, Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

Az Adatkezelő  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési  intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja – ide értve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

 

2. Adatkezelő adatai

 • ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Kft.
  • Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
  • Adószám: 14542343-2-06
  • Bankszámlaszám:
  ↪ HUF: Takarékbank Zrt.: 57400028-13880039
  ↪ EUR: TransferWise Europe SA: OWNER: Origami-Bikini Kft. , IBAN: BE17 9670 0626
  • Cégjegyzékszám:06-09-013264
  • Kibocsájtó cégbíróság: Szegedi Törvényszék
  • Elektronikus levelezési cím: origami@origamibikini.hu
  • Adatvédelmi ügyekben eljáró képviselő: Princz Ákos

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Weboldalon történő üzletkeresés

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói, akik üzletlistát kívánnak lekérdezni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve a regisztráció törlésével belépés után.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon, a regisztrációs felületen belépve, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a válasz e-mail kiküldése miatt. Rendszerünk a megadott nevet és e-mail címet menti a lekérdezések satisztikai elemzése céljából.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

3.2. Viszonteladói regisztráció

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, viszonteladói hálózatba való bekerülés kezdeményezése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói, akik viszonteladók kívánnak lenni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve a regisztráció törlésével belépés után.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon, a regisztrációs felületen belépve, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a kapcsolatfelvétel miatt. Rendszerünk a megadott adatokat e-mail formájában kapja meg, melyet elment.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Cégnév Kapcsolattartás.

Székhely

Kapcsolattartás.

Levelezési cím

Kapcsolattartás.

Név

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.
E-mail Kapcsolattartás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

3.3. Kapcsolat oldal, “Üzenj nekünk!”

Az adatkezelés célja: üzenettovábbítás cégünk részére.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói, akik viszonteladók kívánnak lenni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve a regisztráció törlésével belépés után.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon, a regisztrációs felületen belépve, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az üzenet elküldése miatt. Rendszerünk a megadott adatokat e-mail formájában kapja meg, melyet elment.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Kapcsolattartás.
E-mail Kapcsolattartás.

Üzenet

Kapcsolattartás.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

3.4 Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Pinterest…)

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével az érdeklődők megismerhetik a forgalmazott márkát, részt vehetnek a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Weboldalunkon a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás, a Facebook like gomb, a Facebook like box, a Twitter gomb, az Add This gomb, és a Facebook által használt cookie-k (sütik), és beépülő modulok működnek, melynek működésére a Facebook és a Twitter adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebook-bejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési szolgáltatásokhoz. Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre és alkalmazásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatások használati módjának, vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és elemzése. A beágyazott modulok kapcsolatot létesítenek az adott vállalat szerverével, így a beépülő modulok tartalma beágyazódik a honlapon. A Twitter, a Facebook like gomb, a Facebook like box, a Twitter gomb, az Add This gomb, és az egyéb közösségi megosztás gombok segítségével információt oszthat meg a felhasználó a weboldalunk termékeivel, információival kapcsolatosan.

A Facebook pixel kód segítségével az adatkezelő a Honlap látogatóinak a Facebook-on hirdetéseket jelenít meg. A Facebook pixel egy kód, melynek a segítségével jelentés készül a konverziókról, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. Amennyiben nem kívánja, hogy a közösségi beépülő modulok információt gyűjtsenek, a honlap meglátogatása előtt lépjen ki a közösségi profiljából!

Bővebb információ:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

A Társaság Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán. A hírlevélre a 3.9. pontban foglaltak érvényesek. A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 3.8. pontban foglaltak szerint zajlik. Vásárlási szándék esetén az érdeklődőt a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára. Az adatkezelés a 3.1. pontban foglaltak szerint folyik. A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

3.5 Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

 

Az adatkezelés időtartama

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken

találhat:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, melybelső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Google egyéb szolgáltatásai

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

Google Adwords Conversion Tracking: Ha a látogató egy Google-hirdetésen keresztül érte el weboldalunkat, a Google Adwords egy egyedi (minden ügyfélnél más) cookie-t helyez el a látogató számítógépére, mely 30 napig gyűjt további információkat a felhasználóról, utána megszűnik. A Google felismeri, ha a felhasználó rákattint egy hirdetésre, és átirányítják adott oldalra. Ezen konverziós információkat a Google konverziós statisztikákat hoz létre az AdWords-ügyfelek számára. Az AdWords ügyfelek megkapják a hirdetésükre kattintó felhasználók teljes számát és azok számát is, akik át lettek irányítva egy Conversion-Tracking-Tag oldalra. A felhasználókról viszont nem kapnak személyes információt. Ezek a cookie-k kikapcsolhatóak a böngésző letiltásával a „www.googleadservices.com” domain cookie-jaitól.

Google Tag Manager: A Google Tag Manager honlaphoz kapcsolt jelölőket (tag-eket) menedzselő felület, mely sütiket nem helyez el, és személyes adatokat sem gyűjt. Az eszköz kiváltja azokat a címkéket, melyeket saját részéről adatok gyűjtésére használ. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

A Google adatvédelmi feltételeiről további információ a https://policies.google.com/privacy?hl=hu weboldalon található.

A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads oldalon tilthatja le. A sütik letiltásával viszont fennáll a lehetőség, hogy a weboldal összes funkciója teljes mértékben nem használható.

3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A hírlevélre történő feliratkozás, stb. során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok:

 • A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

3.7 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldal legújabb akcióiról.
A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Kezelt adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca, házszám
 • Emelet, ajtó
 • Feliratkozás időpontja
 • IP cím

Az adatkezelés időtartama: A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az origami@origamibikini.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: ORIGAMI-BIKINI Kft.(6729 Szeged, Szabadkai út 89.)
A Társaság a hírlevél listát tízévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez tíz év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Társaság törli.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a webshop a megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával reklámanyag küldéséhez is hozzájárul.

3.8 E-mail kommunikáció

Az adatkezelés célja: Rendszerünk számos módon küldhet Önnek információs e-mailt, pl. félbehagyott kosárról, megrendelés visszaigazolásáról, megrendelés állapotokról, és vásárlói elégedettség felméréséről azért, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket.

Kezelt adatok:

 • Név
 • E-mail cím
 • Feliratkozás időpontja
 • IP cím

Az adatkezelés időtartama: A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása. Az e-mail küldésre a (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a weboldal a megadott e-mail címre elektronikus levelet küldjön.

 

4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

4.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Székhely cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.- tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 700 2323,
E-mail cím: info@tarhely.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4.2 Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

a) Klaviyo Inc.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Klaviyo Software Boston Ma. Us.
Az adatfeldolgozó székhelye: 225 Franklin St 10th Floor, Boston MA 02110, United States
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 857-400-7060
Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@klaviyo.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli. Az adatkezelés során EU-n kívüli adattovábbítás is történik, melyhez Felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

b) Optimonk
Az adatfeldolgozó megnevezése: Optimonk InternationalZrt
Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen Kassai út 129.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/70-410-4842
Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@optimonk.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az ORIGAMI BIKINI Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Társaság nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

5.3 Helyesbítés joga

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre az 5.2. pontban foglaltak irányadóak.

5.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

-a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

-közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

5.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

5.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

5.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az ORIGAMI BIKINI Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szövege, szövegrészletei szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközik! Bővebb információ: Felhasználási feltételek/Jogi nyilatkozat alpont.